Onze visie op het klimaatprobleem

Onze visie op het klimaatprobleem

Bij Volvo Trucks nemen we het klimaatprobleem zeer ernstig en doen we grootschalige inspanningen om onze bijdrage aan het broeikaseffect in al onze activiteitsgebieden te beperken. Als bedrijf moeten we echter steeds een afweging maken tussen wat technisch mogelijk is, wat financieel redelijk is en wat commercieel haalbaar is. Als spreekbuis van onze industrie is het belangrijk dat we niet alleen zeggen wat we doen. We moeten ook nadenken over het klimaatprobleem en hoe het moet worden aangepakt.

 • Volvo Trucks en het broeikaseffect
  Volvo Trucks neemt het klimaatprobleem zeer ernstig en staat achter de doelstellingen van het Kyoto-protocol.
 • Alle inspanningen om het brandstofverbruik te beperken en het gebruik van biobrandstoffen zullen het broeikaseffect verminderen.
 • Toekomstige brandstoffen moeten worden geproduceerd op basis van hernieuwbare energiebronnen zoals biomassa. Brandstoffen van fossiele oorsprong, zoals steenkool en aardgas, zullen in vele gevallen het broeikaseffect versterken in vergelijking met traditionele diesel.
 • Volvo Trucks geeft een hoge prioriteit aan een lager brandstofverbruik en een beter energiegebruik, wat een grote weerslag heeft op onze productie en productontwikkeling. Aangezien wij onze klanten brandstofzuinige transportoplossingen willen aanbieden, is dit zowel commercieel als vanuit milieuoogpunt belangrijk.
 • Volvo Trucks streeft naar een nauwere samenwerking tussen de maatschappij en de industrie, bijvoorbeeld op het vlak van de ontwikkeling van nieuwe technologie, alternatieve aandrijvingsvormen en de aanpassing van de infrastructuur aan de noden van morgen. De maatschappij zou ook het slopen van oudere, minder milieuvriendelijke voertuigen moeten aanmoedigen.
 • Volvo Trucks is van mening dat alle transportmiddelen nodig zijn en veel efficiënter kunnen worden benut dan vandaag het geval is. Dit zal nodig zijn om aan de groeiende vraag naar transport te kunnen voldoen.
 • Het geven van prioriteit aan maatregelen die de uitstoot van koolstofdioxide verminderen, moet gebeuren op basis van een kosten-batenanalyse.
 • De koolstofdioxide-uitstoot van nieuwe Volvo-trucks is met 20% gedaald in tien jaar tijd en zal de komende jaren blijven afnemen.
 • Transportinformatiesystemen (Dynafleet Online) en ecodriving leveren een brandstofbesparing van 5 tot 15% op.
 • Volvo zet zich in om van voertuigcombinaties van 25,25 meter een realiteit te maken binnen de EU. Dit voorstel betekent dat twee trucks hetzelfde werk zullen kunnen doen als drie trucks vandaag.
 • Volvo gelooft in de dieselmotor. De technologie biedt een superieure brandstofefficiëntie en werkt ook met hernieuwbare brandstoffen zoals DME (dimethyl ether).
 • Hybride motoren maken brandstofbesparingen tot 35% mogelijk.
 • Hernieuwbare energie maakt de productie-eenheden van Volvo koolstofdioxide-neutraal.
 • Een slimme logistiek beperkt het brandstofverbruik en de uitstoot.

Download hier ons milieubeleid