Mobilais vesel?bas apr?pes centrs

Nov?rst nov?r?amo

Ar? m?sdien?s daudziem b?rniem Latvijas lauku rajonos ir problem?tiska prim?r?s medic?nisk?s apr?pes sa?em?ana. Bez regul?r?m medic?nisk?m p?rbaud?m un im?nprofilakses, past?v risks, ka slim?bas netiek savlaic?gi diagnostic?tas un ?rst?tas. Gan ak?ta, gan hronisku slim?bu gad?juma sekas nereti j?tamas visu turpm?ko b?rna dz?vi.

Mobil?s apr?pes centra izveidots ar?m?r?i padar?t pieejam?kus medic?niskos pakalpojumus ?imen?m ar b?rniem un nodro?in?t regul?ras prim?r?s medic?nisk?s p?rbaudes, k? ar? savlaic?gu nor?kojumu pie kvalific?tiem speci?listiem.

?? unik?l? programma?veiksm?gi str?d? jau 32 pasaules valst?s. Eirop? ??ds centrs l?dz ?im atrad?s tikai Polij?, bet 2010. gada beig?s tas uzs?ka savu darb?bu ar? Latvij?.?

Medic?niskie pakalpojumi tiek sniegti 12 metru gar? modern? transporta l?dzekl?, kur? ir piel?gots medic?nas pakalpojumu snieg?anai.

Volvo Truck Latvia atbalsta ?o organiz?ciju, d?v?jot t?s automobilim un piekabei bezmaksas tehnisk?s apkopes un remontu l?dz 2016.gadam.

Uzziniet vair?k par RMHC ?eit.