CopyrightPrivacy - CopyrightPrivacy : Titan Lastvogne A/S

Fortrolighed og juridisk meddelelse

 

Fortrolighedspolitik

Titan Lastvogne A/S takker for din interesse i vore produkter og dit besøg på vores websted, www.titanlastvogne.dk

Vi bestræber os på at give dig mest mulig kontrol med dine personlige oplysninger - det er vigtigt for os at du føler dig tryg ved at besøge vores websted. Der kan dog tænkes at være situationer hvor vi har brug for oplysninger fra dig. Alle de personlige oplysninger du giver os, herunder din e-mail-adresse, anvendes på følgende måder.

Hvis du giver os personlige oplysninger med henblik på at modtage oplysninger tilbage fra os, f.eks. brochurer eller kataloger, vil vi opbevare de oplysninger du giver. Oplysningerne sætter os i stand til at efterkomme din anmodning. Hvis du gennemgår eller downloader oplysninger, registrerer vi dit besøg. Dette hjælper os bl.a. med at give dig skræddersyede oplysninger og fortæller os hvilken del af webstedet der besøges.

Vi sælger ikke nogen af de oplysninger vi indsamler eller opbevarer om dig.

Webstedet kan indeholde links til websteder uden for Titan Lastvogne A/S. Titan Lastvogne A/S påtager sig intet ansvar for sådanne websteders praksis med hensyn til fortrolighed.

Juridisk meddelelse
Meddelelse om ophavsret

Webstedets indhold er genstand for ophavsret © 2002 AB Volvo (publ) (henholdsvis dettes datterselskaber hvor dette angives, og/eller dets licensgivere), SE-405 08 Göteborg, Sverige. Alle rettigheder forbeholdes.

Oplysningerne på webstedet, herunder bl.a. tekst, billeder og lyd, må ikke - undtagen til strengt personlige formål eller hvor andet angives - gengives, overføres, distribueres eller lagres uden forudgående skriftlig tilladelse fra AB Volvo (publ). Ændring af webstedets indhold er udtrykkeligt forbudt.

Visse dele af webstedet indeholder billeder der er genstand for ophavsret tilhørende billedernes ejere.

Varemærker
Medmindre andet angives, er de på webstedet viste mærker, virksomhedslogoer og symboler, f.eks. nedenstående symbol, genstand for varemærkerettigheder tilhørende Volvo Trademark Holding AB og/eller AB Volvo (publ) (eller dettes datterselskaber).

                                        


Ingen oplysninger eller garantierklæringer
OPLYSNINGERNE PÅ DETTE WEBSTED ER GIVET SOM DE ER OG FOREFINDES. Titan Lastvogne A/S PÅTAGER SIG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER NOGET ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR NOGEN PART FOR DIREKTE, INDIREKTE, DOKUMENTEREDE ELLER ANDRE FØLGESKADER DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF BRUGEN AF DETTE WEBSTED ELLER ANDRE MED HYPERLINKS FORBUNDNE WEBSTEDER. DETTE GÆLDER F.EKS. ERSTATNINGSANSVAR FOR DRIFTSTAB, TAB AF PROGRAMMER ELLER DATA PÅ BRUGERENS DATAHÅNDTERINGSSYSTEM ELLER PÅ ANDEN MÅDE, SELV HVIS VI UDTRYKKELIGT ER BLEVET UNDERRETTET OM RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER.

Titan Lastvogne A/S giver ingen oplysninger eller garantierklæringer af nogen art om noget andet websted som brugeren måtte få adgang til via dette websted. Sådanne oplysninger gives kun som en hjælp og betyder ikke at Volvo godkender eller påtager sig noget ansvar for indholdet eller brugen af sådanne websteder. Endvidere er det op til brugeren selv at træffe fornødne forholdsregler og at forvisse sig om at han ikke ved brugen heraf udsætter sig for virus, worm-virus, trojanske heste eller andre ødelæggende fænomener.

Oplysningerne på dette websted kan indeholde tekniske unøjagtigheder og typografiske fejl.

Vi forbeholder os ret til når som helst at ændre oplysningerne på dette websted uden forudgående meddelelse eller forpligtelse.

Oplysningerne på dette websted kan tænkes at indeholde henvisninger eller krydshenvisninger til Titan Lastvogne A/Ss produkter, serviceydelser mv. der ikke er introduceret eller kan fås i webstedbrugerens land. Sådanne oplysningers nøjagtighed kan ikke garanteres, især da de kan tænkes at ændres eller kan være underkastet særlige krav. Sådanne henvisninger betyder ikke at Titan Lastvogne A/S har til hensigt at introducere de pågældende produkter, serviceydelser mv. i webstedbrugerens land. Nærmere oplysninger om hvilke produkter, serviceydelser mv. der er til rådighed eller som kan bestilles, fås ved henvendelse til den lokale forhandler.

Kommentarer, spørgsmål og forslag
Bemærk at eventuelle oplysninger, uopfordrede forslag, ideer og andre bidrag vil blive betragtet som værende ikke-fortrolige og ikke genstand for ejendomsret. Ved indsendelse af eventuelle oplysninger eller materiale giver De AB Volvo (publ) og Titan Lastvogne A/S ubegrænset og uigenkaldelig tilladelse til at bruge, gengive, vise, udføre, ændre, overføre og distribuere de pågældende oplysninger/materialer. Endvidere er De indforstået med at AB Volvo (publ) og Volvo-gruppen frit kan bruge de eventuelle ideer, forslag, know-how og teknikker De sender os til noget formål.

Software til rådighed på webstedet
Den eventuelle software der måtte være til rådighed til downloading fra dette websted ("softwaren"), er genstand for ophavsret tilhørende AB Volvo (publ) (eller dettes datterselskaber) og/eller dets leverandører.

Brugen af denne software er underkastet vilkårene i den eventuelle slutbruger-licensaftale der ledsager eller leveres sammen med softwaren ("licensaftalen"). Medmindre andet fremgår af licensaftalen, stilles softwaren til rådighed for downloading alene til brug for slutbrugeren. Eventuel kopiering eller videredistribution af softwaren i strid med licensaftalen kan medføre straf efter civil eller kriminel ret.

UDEN BEGRÆNSNING AF DET FOREGÅENDE ER DET UDTRYKKELIGT FORBUDT AT KOPIERE ELLER GENGIVE SOFTWAREN TIL EN ANDEN SERVER ELLER PLADS FOR VIDEREKOPIERING ELLER DISTRIBUTION.

SOFTWARENS EVENTUELLE GARANTI GÆLDER KUN I HENHOLD TIL VILKÅRENE I LICENSAFTALEN. MED UNDTAGELSE AF LICENSAFTALENS GARANTIVILKÅR FRASIGER Titan Lastvogne A/S SIG HERVED ALLE GARANTIER OG VILKÅR VEDRØRENDE SOFTWAREN, HERUNDER ALLE STILTIENDE GARANTIER OM GOD HANDELSMÆSSIG KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ADKOMST OG IKKE-KRÆNKELSE.

 

Privacy and legal notice

Privacy policy


AB Volvo (publ) and the Volvo Truck Corporation appreciate your interest in our products and your visit to our web site http://www.volvotrucks.com/

This privacy and legal notice is general for the Volvo Group web site. However, there might exist additional privacy information on the specific web sites of the different Volvo Group Companies or on Volvo Group web sites providing special function

 

Personal data 

At the Volvo Truck Corporation we intend to give you as much control as possible over your personal information. To us it is important that you feel comfortable in visiting our web site. There are times however when we may need personal information from you. Any personal information that you may give us (including but not limited to your e-mail address) is used in the following purposes:

If you give us personal information in order to receive information from us (for example brochures, catalogues), we collect and store that information. This information enables us to fulfil your information request. If you review or download information, we track the visit. This is helpful to provide you with tailored information and to provide us with information about which parts of the site are frequented, by the use of cookies, se further below.

We only use the information collected or stored about you within the Volvo Truck Corporation.

The web site may contain links to non- Volvo Truck Corporation web sites. The Volvo Truck Corporation is not responsible for the privacy practices of such web sites.

You can contact Volvo Truck Corporation if you have any questions regarding how we process personal data related to you (e.g.name, e-mail address). Contact details to Volvo Truck Corporation are provided at the end of this page. If any data should be incorrect, you are entitled to have it rectified. You also have the right, (on demand in writing and personally signed, once per calendar year and without any charge), to be provided with information from us, inter alia, regarding which personal data we process related to you and why.

 

Cookies

Cookies are used on the Volvo Truck Corporation web site. A cookie is a small text file containing text information that is stored on your computer. Our purpose in using cookies is to improve the use of the site for you as a visitor.

Three kinds of cookies are used on the Volvo Truck Corporation web site, namely the following:


1.        The first kind saves a file permanently on your computer, and is used to update the web site with new information put on it since your last visit. Information on the web site, which has not been changed since your last visit, is loaded locally from your computer with the purpose to open the web site faster.

2.        The second kind, called a session cookie, is used while you surf on a web site. It entails a temporary transfer of information between your computer and the web site.Session cookies are not permanently saved on your computer and disappear when you shut down the browser on your computer.

3.        The third kind is used for statistical purposes i.e. to get information about how many visitors we have on different parts of our web site.


Unless particularly stated elsewhere cookies are never used by the Volvo Truck Corporation with the aim to gather personal information such as your name, e-mail address etc. Thus, any information gathered through our use of cookies is compiled on an anonymous basis.


If you do not accept the Volvo Truck Corporation's use of cookies on our web site, it is possible for you to configure your browser to reject cookies by modifying the browser settings or preferences. However, due to the technology used by us on our web site, it will not function properly without the use of cookies.

 

Legal notice
Copyright notice

The contents of the web site are copyright © 2002 AB Volvo (publ) (or its subsidiaries where so indicated and/or its licensors), SE-405 08 Göteborg, Sweden. All Rights Reserved.
Information on the web site, including but not limited to, text, images and sound, may not, except for strictly private purposes or where otherwise indicated, be reproduced, transferred, distributed or stored without prior written permission by AB Volvo (publ). Modifications to the contents of the web site are expressly prohibited.

Some parts of the web site contain images that are subject to the copyright rights of their providers. 

Trademarks
Unless otherwise indicated on the web site, displayed marks, corporate logos and emblems, such as, for example, the symbol shown below are subject to the trademark rights of Volvo Trademark Holding AB and/or AB Volvo (publ) (or its subsidiaries).  

No Warranties or Representations
INFORMATION ON THIS WEB SITE IS PROVIDED "AS IS". IN NO EVENT WILL THE VOLVO GROUP BE LIABLE TO ANY PARTY OR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL OR OTHER CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR ANY USE OF THIS WEB SITE, OR ON ANY OTHER HYPERLINKED WEB SITE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF PROGRAMS OR OTHER DATA ON YOUR INFORMATION HANDLING SYSTEM OR OTHERWISE, EVEN IF WE ARE EXPRESSLY ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

The Volvo Group makes no warranties and/or representations whatsoever about any other web site, which you may access through this site. Such warranties and/or representations are provided only as a convenience and do not mean that the Volvo Group endorses or accepts any responsibility for the contents or the use of such web site. In addition, it is up to you to take precautions and to ensure that whatever you select for your use is free of such items as viruses, worms, Trojan horses and other items of a destructive nature.

Information on this web site may contain technical inaccuracies or typographical errors.

The information contained on this web site may be changed at any time without prior notification or obligation.

Information that is published on the web site may contain references or cross references to Volvo Group products, services etc. that are not announced or available in your country. The accuracy of such information cannot be guaranteed, particularly since this information is subject to change, specific requirements or availability and such references do not imply that the Volvo Group intends to announce such products, services etc. in your country. Contact your local dealer for complete details regarding the products, services etc. which may be available to you and for ordering. 

Comments, questions or suggestions
Please note that any information, unsolicited suggestions, ideas or other submissions will be deemed not to be confidential and non-proprietary. By sending any information or material, you grant AB Volvo (publ) and the Volvo Group an unrestricted, irrevocable license to use, reproduce, display, perform, modify, transmit and distribute those materials or information, and you also agree that AB Volvo (publ) and the Volvo Group are free to use any ideas, concepts, know-how or techniques that you send us for any purpose.

Specific software available on the web site
Any software that may be available to download from this web site (the "Software") is the copyrighted work of AB Volvo (publ) (or any of its subsidiaries) and/or its suppliers.

Use of the Software is governed by the terms of the end user license agreement, if any, which accompanies or is included with the Software ("License Agreement"). Unless otherwise follows from the License Agreement the Software is made available for downloading solely for use by end users. Any reproduction or redistribution of the Software not in accordance with the License Agreement may result in civil and criminal penalties.

WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, COPYING OR REPRODUCTION OF THE SOFTWARE TO ANY OTHER SERVER OR LOCATION FOR FURTHER REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION IS EXPRESSLY PROHIBITED.
THE SOFTWARE IS WARRANTED, IF AT ALL, ONLY ACCORDING TO THE TERMS OF THE LICENSE AGREEMENT. EXCEPT AS WARRANTED IN THE LICENSE AGREEMENT, THE VOLVO GROUP HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH REGARD TO THE SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT.

 

Contact

 

In case you have questions about the above sections, do not hesitate to contact AB Volvo (publ) through the  Volvo Truck Corporation contact page