utsläpp från lastbilar - Miljö : Rejmes Transportfordon AB

Så här kan avgasutsläppen regleras

Lastbilarnas påverkan på miljön kommer i första hand från avgasutsläppen. Utsläppsnivåerna hör å andra sidan ihop med bränsleförbrukning, bränslets kvalitet, förbränningsteknik och reningsteknik.

Förbränningsteknik
Jämfört med andra motorer är dieselmotorerna i våra lastbilar mycket energieffektiva. Temperaturen är hög under förbränningen och det finns ett luftöverskott. Förbränningen blir nästan fullständig. Kolvätes- och koldioxidnivåerna i avgaserna är låga jämfört med motsvarande nivåer från bensinmotorerna (ottomotorer).

Å andra sidan producerar en dieselmotor mer kväveoxider än en bensinmotor. Genom att övervaka förbränningen kan balansen mellan kolväte/kolmonoxid och kväveoxid regleras.

Bränslekvalitet
Dieselbränsle har ett högre energivärde än bensin men innehåller högre nivåer av svavel och aromatiska kolväten. Bränsle med låga svavelhalter kan för närvarande köpas i exempelvis Sverige, Finland och Storbritannien.


Reningsteknik

Det finns i dag flera olika typer av efterbehandlings- eller reningstekniker för dieselmotorer.

  • En av dessa använder filter eller partikelfällor som reducerar mängden partiklar som släpps ut.
  • En annan använder en katalysator som förbränner avgaserna under kontrollerade förhållanden.

I FL6- och FM9-lastbilarna kan ett avgasfilter som är en kombination av en oxiderande katalysator och ett partikelfilter monteras. Filtret minskar mängden kolväten, kolmonoxid och partiklar med 80-90 procent. Om denna reningsteknik ska kunna användas måste bilen köras på bränsle med låg svavelhalt, det vill säga diesel som innehåller max 50 ppm svavel.

De nya tekniker som används i motorerna och som uppfyller dagens hårda juridiska miljökrav kallas EGR (Exhaust Gas Recirculation, avgasreglering), och används i dag i USA för US02, och SCR (Selective Catalytic Reduction, selektiv katalysatorreduktion).