Grundläggande värderingar - Grundläggande värderingar : Rejmes Transportfordon AB

Grundläggande värderingar

Med nedanstående grundläggande värderingar skapar vi en god företagskultur i Rejmes koncernen.

• Faktabaserade beslut
Varje viktigt beslut måste föregås av informationsinsamling, analys, dokumentation och verifikation av fakta. Detta är ett måste för att vi skall kunna uppfylla våra mål och tillgodose kundernas krav, behov och förväntningar. Varje medarbetare måste inom sitt arbetsområde ha tillgång till eller kunna inhämta den information som behövs för att kunna fatta riktiga beslut i olika valsituationer.

• Kundorientering
Rejmes Transportfordon AB skall i varje situation sträva efter att uppfylla kundernas önskemål och behov. För att kunna göra detta måste vi veta vad kunden vill ha och sprida detta i organisationen så att alla som arbetar på Rejmes Transportfordon AB kan sätta kunden i fokus. Informationen om vad kunderna vill ha skall i så stor utsträckning som möjligt baseras på kundernas egna värderingar och inte på organisationens etablerade uppfattningar.

• Ständiga förbättringar
För att hävda sig i konkurrensen på marknaden krävs att Rejmes Transportfordon AB hela tiden blir bättre och effektivare. Alla måste vara med och söka möjligheter att förbättra varor, tjänster och arbetssätt samt vara positiva till förändringar. Det är viktigt att så många goda idéer som möjligt tas tillvara och omsätts i handling. De ständiga förbättringarna innebär att både medarbetare och företaget som helhet hela tiden strävar efter att utveckla sin kompetens genom att vara lyhörda för, ta till sig och reagera på förändringar i omvärlden. Genom utbildning och regelbunden genomgång av kvalitetsmål, interna revisioner, avvikelserapportering mm. finns förutsättningar för att uppnå detta.

• Allas delaktighet
Varje medarbetare ska känna att man gör en viktig arbetsinsats och kunna koppla denna insats till en helhet. Personalen ska känna att man har ledningens förtroende och även de resurser man behöver för att göra ett gott arbete, samt möjlighet att påverka och genomföra förbättringar.


Dessa grundläggande värderingar är framtagna och beslutade av Rejmes koncernledning.