Miljöpolicy - Miljöpolicy : Volvo Truck Center

Miljöpolicy

Miljöomsorg är ett av Volvo Truck Centers kärnvärde. Bolaget skall rankas som en ledare inom miljöomsorg bland Sveriges återförsäljare. Miljöprogrammen skall kännetecknas av helhetssyn, kontinuerlig förbättring och effektivt resursutnyttjande. Därigenom skall Volvo Truck Center vinna konkurrensfördelar och bidra till en hållbar utveckling.

HELHETSSYN
I våra ansträngningar att minska miljöpåverkan från våra produkter, verksamheter och tjänster skall vi:

• beakta hela livscykeln

• inta en ledande ställning när det gäller miljöomsorg, med tillämplig lagstiftning och andra förordningar som minimikrav;

• låta arbetet med att förebygga föroreningar vara en förutsättning för all verksamhet;

• uppmuntra, inom ramen för vårt inflytande att leverantörer och andra affärspartners att anta principerna i denna policy

KONTINUERLIG FÖRBÄTTRING
Vårt miljöarbete skall integreras i all verksamhet och förbättras kontinuerligt genom att vi:

• formulerar, kommunicerar och följer upp tydligt definierade mål;

• involverar våra medarbetare

TEKNISK UTVECKLING
Vi skall eftersträva att överträffa våra kunder och samhällets krav och förväntningar genom:

• att föreslå transportlösningar med låg miljöpåverkan;

• att främja utvecklingen av harmoniserade lagkrav;

• att kontinuerligt minska våra produkters bränsleförbrukning, avgas emissioner, buller och klimatpåverkan;

• att minska användning av miljöskadligt material.

EFFEKTIV RESURSUTNYTTJANDE
Med hänsyn tagen till hela livscykeln skall våra produkter och tjänster vara sådan att:

• användningen av energi och råvaror minimeras

• uppkomst av avfall och restprodukter minimeras och avfallshantering underlättas.

Miljöprogram och dess resultat skall redovisas öppet och sakligt. Funktionsansvariga är ansvariga för genomförande av åtgärdsprogram baserade på denna policy.

2015-07-01
Hans Börjesson
Verkställande direktör