Miljöpolicy - Miljö : Lidbil Lastvagnar AB

Miljöpolicy

Vår verksamhet ska kännetecknas av miljöomsorg och förebyggande åtgärder för att minska föroreningar.
Vi ska följa tillämplig miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som ställs på verksamhet.
Genom ständiga förbättringar ska vi bygga upp ett förtroende hos våra kunder för vårt miljöansvar.

Strategi:
Med utgångspunkt för företagets miljöpolicy anger vi fyra viktiga strategiska ställningstaganden:

1. Miljöaspekter ska vägas in i alla beslut som fattas i företagsledningen.

2. Avfallshanteringen ska i hög grad präglas av källsortering.

3. Personalens kunskap i miljöfrågor ska ständigt förbättras.

4. Information ska lämnas till våra intressenter om vårt miljöansvar.

Gäller fr.o.m. 2007-10-01

Lidbil Lastvagnar AB

Martin Carlsson/VD

Länk till vårt Miljöcertifikat