kvalite2 - Vår Kvalitépolicy : ÖSTERLENS LASTVAGNS AB

Österlens Lastvagnars Kvalitépolicy

Vi skall vara en kvalitets- och kunddriven organisation, som utför arbete och levererar varor så att de uppfyller våra kunders krav och förväntningar i det totala bilägandet.

Vi skall stå för: TILLGÄNGLIGHET   ENKELHET    PASSION  

Vår vision är:  Vi är den mest innovativa och självklara mötesplatsen för alla.

Österlens Lastvagns AB´s uppgift är att: tillgodose kundernas behov, krav och förväntningar på produkter och tjänster. De anställda skall uppleva en trygg och god arbetsmiljö. Rimliga krav på avkastning, liksom övriga intressenters krav, allt inom ramen för gällande lagar och författningar.

Österlens Lastvagns AB skall leverera produkter och tjänster, som minst motsvarar vad som specificerats i avtal med kunden.

Österlens Lastvagns AB´s affärsrelationer skall kännetecknas av god etik och moral, samt långsiktighet.

Österlens Lastvagns AB skall genom att löpande revidera och utvärdera ledningssystemet, systematiskt arbeta med ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Österlens Lastvagns AB´s personal skall genom delaktighet, korrekt information och kontinuerlig kompetensutveckling, under eget ansvar kunna utföra sina arbetsuppgifter ”rätt från början”.

Fastställd att gälla fr.o.m. den 10/12 2013
  
Percy Gustavsson
VD
 
Intertek