Web Default Page - Skånebils Reservdelsgaranti : Skånebil Lastvagnar AB

SKÅNEBILS RESERVDELSGARANTI

Garantivillkoren för reservdelar, utbytesenheter och tillbehör, är 12 månaders internationell garanti från och med inköpsdatumet.

Det finns slitage- och underhållsbegränsningar för reservdelar.

Fakturan från den auktoriserade Volvoverkstaden ska uppvisas av den kund som kräver reservdelsgaranti.

Fakturan måste innehålla:

• Inköpsdatum

• Reservdelsnummer

Inga arbetskostnader ersätts.

Följdskador på lastvagnen orsakade av den utbytta komponenten inkluderas om en faktura gällande reservdelsgaranti kan uppvisas då felet uppträder (i enlighet med vad som nämns ovan).

Reservdelsgarantin inkluderar inte extra ersättning för indirekta förluster, kostnader eller skador (lastning, logi, telefonsamtal, måltider, expressleveranser (VOR) och liknande) som kan ha uppstått till följd av material- och/eller tillverkningsfel på den berörda delen.

Garantin gäller inte skador orsakade av felaktig montering eller justering av delen, eller om den monterats tillsammans med andra onormalt slitna delar, och som följd därav riskerat att slitas ut snabbare än normalt.

Garantin gäller inte om delen har varit utsatt för en trafikolycka, modifierats, byggts om eller ändrats på något sätt, såvida det inte är uppenbart att felet inte orsakats av en sådan åtgärd.

Med ”del” avses också en utbytesenhet eller ett tillbehör.

Garantin gäller under förutsättning att:

• Delen och fordonet självt underhålls enligt garanti- och servicehandböckerna och instruktionerna i bruksanvisningen.

• Delen och fordonet används på normalt sätt.

• Att plomberingarna inte har brutits.

• Delen eller fordonet inte har överbelastats.

• Bara originaldelar från Volvo har använts.


Skånebil Lastvagnar AB

Garantiansvarig: 
Magnus Karlsson 
Tel. 0431-60 01 01  Fax. 0431-883 66
Box 1155   (besöksadress Transportgat. 11)
262 22 Ängelholm