Ochrana údajů a právní prohlášení

Volvo Truck Czech s.r.o.
Obchodní 109
Čestlice – Říčany U Prahy
2151 01

DIČ: CZ 610 552 39

Politika ochrany údajů

AB Volvo a Volvo Truck Corporation si váží vašeho zájmu o naše výrobky i vaší návštěvy na našich webových stránkách http://www.volvotrucks.cz/
Toto prohlášení k ochraně údajů a právní prohlášení platí obecně pro webové stránky Volvo Group. Avšak na konkrétních webových stránkách jednotlivých společností Volvo Group nebo na webových stránkách Volvo Group nabízejících speciální funkce se mohou objevit ještě další informace týkající se ochrany údajů.

Osobní údaje

Webové stránky volvo.com spravuje AB Volvo nebo příslušná společnost Volvo Group, která spravuje vždy části jí náležející.
Ve společnosti Volvo Truck Corporation vám chceme dát co největší kontrolu nad vašimi osobními informacemi. Pro nás je důležité, abyste se při navštívení našich webových stránek cítili dobře. Někdy však od vás můžeme potřebovat osobní informace. Veškeré osobní informace, které nám případně poskytnete (mimo jiné včetně své e-mailové adresy), se používají k následujícím účelům:
Žádné vaše osobní údaje se nezpracovávají, pokud je sami nezadáte nebo pokud nebudete informováni o tom, že je potřeba tyto údaje zpracovat.
Pokud nám poskytnete osobní údaje, abyste od nás obdrželi informace (např. brožury, katalogy), my si tyto údaje shromažďujeme a uchováváme. Tyto údaje nám umožňují poskytovat vám informace, které požadujete. Jestliže prohlížíte nebo stahujete informace, my tuto návštěvu stránek sledujeme. To nám pomáhá poskytovat vám informace šité na míru a my tím získáváme prostřednictvím cookies (viz dále v textu) informace o tom, které části stránek jsou často navštěvovány.
Vaše shromážděné nebo uchovávané údaje používáme pouze v rámci Volvo Truck Corporation.
Webové stránky mohou také obsahovat propojení (odkazy) na webové stránky, které nepatří společnosti Volvo Truck Corporation. Volvo Truck Corporation nezodpovídá za to, jak tyto webové stránky nakládají se soukromými údaji.
Máte-li nějaké dotazy ohledně toho, jak zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají (např. jméno, e-mailová adresa), můžete se obrátit na Volvo Truck Corporation. Kontaktní údaje Volvo Truck Corporation jsou na konci této stránky. Pokud by snad některé vaše údaje byly nesprávné, máte právo nechat je opravit. Rovněž máte právo (na písemnou žádost osobně podepsanou, jednou ročně a zdarma) dostat od nás informace týkající se mezi jiným toho, které vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Cookies

Na webových stránkách Volvo Truck Corporation se používají cookies. Cookie je malý textový soubor obsahující informace, které se uloží ve vašem počítači. Cookies používáme pro to, abychom vám, návštěvníkům našich stránek, zlepšili jejich používání.
Na webových stránkách Volvo Truck Corporation se používají tři druhy cookies, a to následující:

 1. První druh uloží soubor trvale ve vašem počítači a používá se k tomu, aby se webové stránky aktualizovaly novými informacemi, které na nich byly uloženy od vaší poslední návštěvy. Informace na webových stránkách, které se od vaší poslední návštěvy nezměnily, jsou načteny lokálně z vašeho počítače, aby se webové stránky otevřely rychleji.
 2. Druhý druh, nazývaný cookie relace (session cookie), se používá, když surfujete na webových stránkách. Znamená dočasný přenos informací mezi vaším počítačem a webovou stránkou. Cookies relace nejsou trvale uložené ve vašem počítači a zmizí, když na počítači zavřete prohlížeč.
 3. Třetí druh se používá pro statistické účely, tj. k získávání informací o tom, kolik návštěv máme na různých částech našich webových stránek.
  Pokud nebude konkrétně uvedeno někde jinde, nebude Volvo Truck Corporation nikdy používat cookies s cílem shromažďovat osobní údaje jako např. vaše jméno, e-mailová adresa atd. Proto jsou všechny informace shromažďované s použitím cookies anonymní.

Pokud nesouhlasíte s tím, že Volvo Truck Corporation používá cookies na našich webových stránkách, můžete si nakonfigurovat prohlížeč, aby odmítl cookies, a to tak, že změníte nastavení neboli preference prohlížeče. Kvůli technologii používané na našich webových stránkách však stránky nebudou bez použití cookies správně fungovat.

Podmínky používání webových stránek a právní prohlášení

Přečtěte si prosím pečlivě tyto podmínky. Jimi a naší politikou ochrany údajů se řídí naše vztahy, pokud jde o tyto webové stránky. Máte-li k nim nějaké dotazy nebo je nechcete přijmout, obraťte se prosím na náš tým servisu pro zákazníky na adrese marketing.cz@volvo.com nebo na tel. čísle 420 271 021 111 ještě před tím, než budete tyto stránky používat.
Tyto podmínky nebo naši politiku ochrany údajů můžeme kdykoli změnit aktualizací této stránky. Občas byste měli tuto stránku zkontrolovat a znovu si projít podmínky, abyste měli jistotu, že vám případné změny vyhovují. Používáním nebo vyvoláváním těchto webových stránek dáváte najevo, že tyto podmínky akceptujete. Pokud tyto podmínky neakceptujete, přestaňte prosím tyto webové stránky používat.
Jsme Volvo Truck Czech s.r.o., společnost vedená dle obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 43796. Adresa : Obchodní 109, Čestlice – Říčany u Prahy, 251 01, DIČ: CZ 610 552 39
Můžete se na nás obrátit e-mailem na adresu marketing.cz@volvo.com nebo telefonicky na číslo 420 271 021 111. Webové stránky, pro které platí tyto podmínky a za které jsme zodpovědní, jsou http://www.volvotrucks.cz/
Nic na těchto webových stránkách nemá být nabídkou k uzavření smluvního vztahu s vámi ani s nikým jiným, ani to tak nemá být vykládáno, s výjimkou těchto podmínek, jimiž se řídí vztah mezi námi, co se týká vašeho používání těchto webových stránek. Pokud uzavřete smlouvu se třetí stranou, která je jmenována na těchto webových stránkách nebo se tam na ni odkazuje, je to vaše zodpovědnost, abyste zajistili, že vám podmínky dané smlouvy budou vyhovovat, a je-li potřeba, abyste požádali o radu právníka.

Prohlášení k autorskému právu

Obsah webových stránek je chráněn autorským právem © 2002 AB Volvo (nebo jeho přidružených společností a/nebo udělovatelů licence, kde to bude uvedeno), SE-405 08 Göteborg, Švédsko. Všechna práva vyhrazena.
Tyto webové stránky a všechny materiály, které obsahují, jsou chráněny právy duševního vlastnictví, včetně práva autorského, a buď nám patří, nebo máme licenci na jejich používání. K těmto materiálům mimo jiné patří design, uspořádání, vzhled, grafika, obrázky, zvukové soubory a dokumenty na webových stránkách i další obsah, jako např. články, zprávy a jiný text. Tyto materiály se nesmějí kopírovat, převádět, distribuovat ani ukládat bez předchozího písemného povolení AB Volvo, s výjimkou výhradně soukromých účelů. Úpravy obsahu webových stránek jsou výslovně zakázány.
Některé části webových stránek obsahují obrázky, na něž se vztahuje autorské právo nebo jiná práva duševního vlastnictví jejich poskytovatelů.
Na tyto webové stránky se můžete propojit z jiných stránek, pokud budete dodržovat následující pokyny:

 • propojení musejí být na domovskou stránku těchto webových stránek na http://www.volvotrucks.cz/
 • kolem webové stránky nesmíte vytvářet rám ani jiné ohraničení
 • stránky, z kterých se chcete připojit, musí vyhovovat všem příslušným zákonům a předpisům a nesmí obsahovat nic, co může být považováno za nevkusné nebo urážlivé
 • nesmíte naznačovat, že podporujeme nějaké jiné webové stránky, výrobky nebo služby nebo že jsme s nimi propojeni.

Ochranné známky

Nebude-li jinak uvedeno na webových stránkách, pak se na zobrazené značky, firemní loga a symboly (znaky), jako např. symbol zobrazený vpravo nahoře na této stránce, vztahují práva na ochrannou známku společnosti Volvo Trademark Holding AB a/nebo AB Volvo (nebo jejích přidružených společností).

Naše odpovědnost vůči vám

Tyto podmínky nevylučují naši případnou odpovědnost vůči vám za:

 • úraz nebo úmrtí způsobené naší nedbalostí
 • podvod
 • jakoukoli záležitost, u které by bylo protiprávní, abychom vyloučili nebo se pokusili vyloučit naši odpovědnost

Máme vůči vám odpovědnost pouze za škody, které utrpíte v důsledku toho, že jsme porušili tyto podmínky. Nemáme vůči vám odpovědnost za žádné škody, které vám mohou vzniknout a které nebyly předvídatelným důsledkem našeho porušení podmínek, například pokud jste vy ani my nemohli uvážit možnost těchto škod před tím, než jste tyto webové stránky navštívili, ani při návštěvě této stránky. Naše odpovědnost vůči vám se nebude za žádných okolností vztahovat na žádné obchodní ztráty, které můžete utrpět, mimo jiné včetně ztracených dat, ztracených programů, ušlého zisku nebo přerušení provozu.
Nezaručujeme, že tyto webové stránky budou kompatibilní s veškerým hardwarem a softwarem, který můžete používat.  Nezaručujeme, že tyto webové stránky budou dostupné po celou dobu nebo v nějakou konkrétní dobu. Vyhrazujeme si právo kdykoli tyto stránky stáhnout nebo je upravovat.

Volvo Group neposkytuje žádné záruky ani nečiní žádná prohlášení jakéhokoli druhu ohledně jakýchkoli jiných webových stránek, na které se můžete dostat z těchto webových stránek. Takovéto odkazy jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a neznamenají, že Volvo Group schvaluje obsah nebo použití takovýchto webových stránek nebo že za jejich obsah či použití přijímá odpovědnost. Kromě toho, je na vás, abyste učinili preventivní opatření a zajistili, že cokoliv se rozhodnete použít, nebude obsahovat viry, červy, trojské koně a jiné programy destruktivního charakteru. Vy nesete odpovědnost za to, že si prozkoumáte podmínky a politiky ochrany údajů na jakékoli jiné stránce, kterou navštívíte. Nejsme odpovědní za to, jak takovéto webové stránky nakládají se soukromými údaji.
Informace na těchto webových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo tiskové chyby. Stránky poskytují pouze všeobecné informace a slouží pouze orientačně pro zájemce.  I když usilujeme o to, abychom zajistili, že informace na této webové stránce budou přesné a aktuální, nemůžeme u informací zodpovídat za nějaké nepřesnosti. Proto byste se neměli spoléhat na tyto informace a doporučujeme vám, abyste se ještě poradili nebo se nechali poučit před tím, než podniknete nějaké kroky na základě informací uvedených na této webové stránce. Naši odpovědnost vůči vám to nijak neovlivní, jak už bylo vysvětleno výše.
Informace uvedené na těchto webových stránkách mohou být kdykoli změněny bez předchozího upozornění.

Informace zveřejněné na těchto webových stránkách mohou obsahovat odvolávky nebo odkazy na výrobky, služby atd. společnosti Volvo, které nejsou ve vaší zemi dostupné. Přesnost těchto informací nemůže být zaručena především pro to, že tyto informace podléhají změně, platí pro ně konkrétní požadavky nebo podmínky pro dostupnost, a tyto odkazy samozřejmě neznamenají, že společnost Volvo Group má v úmyslu nabízet tyto výrobky, služby atd. ve vaší zemi. Obraťte se na svůj domovský servis, aby vám poskytl podrobné informace o tom, které výrobky, služby atd. mohou být pro vás dostupné, a abyste si je mohli objednat.

Žádné záruky či prohlášení

INFORMACE NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH JSOU POSKYTOVÁNY „JAK STOJÍ A LEŽÍ“. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPONESE SPOLEČNOST VOLVO GROUP ODPOVĚDNOST VŮČI ŽÁDNÉ STRANĚ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMĚ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ ČI JINÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY KVŮLI JAKÉMUKOLI POUŽITÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JAKÉKOLI JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY, NA KTEROU BYL ODKAZ, MIMO JINÉ VČETNĚ ODPOVĚDNOSTI ZA UŠLÉ ZISKY, PŘERUŠENÍ PROVOZU, ZTRÁTU PROGRAMŮ NEBO JINÝCH DAT VE VAŠEM SYSTÉMU ZPRACOVÁVAJÍCÍM DATA ANI ZA JINAK VZNIKLÉ ŠKODY, I KDYŽ BUDEME VÝSLOVNĚ UPOZORNĚNI NA PRAVDĚPODOBNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD.

Volvo Group neposkytuje žádné záruky ani nečiní žádná prohlášení jakéhokoli druhu ohledně jakýchkoli jiných webových stránek, na které se můžete dostat z těchto webových stránek. Takovéto záruky a/nebo prohlášení jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a neznamenají, že Volvo Group schvaluje obsah nebo použití takovéto webové stránky nebo že za jejich obsah či použití přijímá odpovědnost. Kromě toho, je na vás, abyste učinili preventivní opatření a zajistili, že cokoliv se rozhodnete použít, nebude obsahovat viry, červy, trojské koně a jiné programy destruktivního charakteru.

Informace na těchto webových stránkách mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo tiskové chyby.

Informace uvedené na těchto webových stránkách mohou být kdykoli změněny bez předchozího upozornění.

Informace zveřejněné na těchto webových stránkách mohou obsahovat odvolávky nebo odkazy na výrobky, služby atd. společnosti Volvo, které nejsou ve vaší zemi inzerovány nebo tam nejsou dostupné. Přesnost těchto informací nemůže být zaručena především pro to, že tyto informace podléhají změně, platí pro ně konkrétní požadavky nebo podmínky pro dostupnost, a tyto odkazy samozřejmě neznamenají, že společnost Volvo Group má v úmyslu inzerovat tyto výrobky, služby atd. ve vaší zemi. Obraťte se na svého místního dealera, aby vám poskytl podrobné informace o tom, které výrobky, služby atd. mohou být pro vás dostupné, a abyste si je mohli objednat.

Připomínky, dotazy nebo návrhy

Buďte si prosím vědomi toho, že jakékoli informace, nevyžádané návrhy, nápady nebo jiné příspěvky nebudou považovány za důvěrné a za takové, na něž se vztahují vlastnická práva. Tím, že zašlete jakoukoli informaci nebo materiál, udělujete společnostem AB Volvo a Volvo Group neomezené, nezrušitelné povolení používat, kopírovat, ukazovat, předvádět, upravovat, předávat a distribuovat tyto materiály nebo informace a rovněž souhlasíte s tím, že AB Volvo a Volvo Group mohou použít k jakémukoli účelu jakékoli nápady, koncepce, know-how či techniky, které nám pošlete.

Konkrétní software dostupný na webových stránkách

Jakýkoli software, který může být určen ke stažení z těchto webových stránek ("Software") je dílo, na které se vztahuje autorské právo společnosti AB Volvo (nebo kterékoli její přidružené společnosti) a /nebo jejích dodavatelů.

Použití Softwaru se řídí podmínkami případné licenční smlouvy s koncovým uživatelem, která je přiložena k Softwaru ("Licenční smlouva"). Pokud nebude v Licenční smlouvě stanoveno jinak, je Software zpřístupněn ke stažení výhradně pro použití nekomerčními koncovými uživateli. Jakékoli kopírování nebo další šíření Softwaru, které nebude v souladu s Licenční smlouvou, může vést k trestům dle občanského a trestního práva.

ANIŽ BY TÍM BYLO OMEZENO VÝŠE UVEDENÉ, JE KOPÍROVÁNÍ NEBO NAHRÁVÁNÍ SOFTWARU NA JAKÝKOLI JINÝ SERVER NEBO UMÍSTĚNÍ (PAMĚŤOVÉ MÍSTO) ZA ÚČELEM DALŠÍHO NAHRÁVÁNÍ NEBO ŠÍŘENÍ VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO.

NA SOFTWARE SE VZTAHUJE PŘÍPADNÁ ZÁRUKA POUZE NA ZÁKLADĚ PODMÍNEK LICENČNÍ SMLOUVY.

Kontakt

V případě, že budete mít dotazy k výše uvedeným bodům, neváhejte se obrátit na AB Volvo přes stránku s kontakty Volvo Group Headquarters (ústředí Volvo Group).

Rozhodné právo a soudní pravomoc
Sestavení, existence, výklad, plnění, platnost a veškeré aspekty jakéhokoli druhu těchto podmínek nebo jakékoli jednotlivé podmínky se budou řídit zákony České republiky.
České soudy budou mít nevýhradní soudní pravomoc k urovnávání veškerých sporů, které mohou vzniknout z těchto podmínek nebo z používání těchto webových stránek nebo v souvislosti s nimi.

Červen 2007