Emisie z nákladných vozidiel

Čo sa týka emisií vznikajúcich v cestnej doprave, existujú štyri hlavné zložky výfukových plynov so škodlivým účinkom na zdravie a životné prostredie: oxidy dusíka, pevné častice, uhľovodíky a oxid uhoľnatý. Vo väčšine krajín emisie týchto látok podliehajú prísnym predpisom a obmedzenia povolených úrovní emisií pre každé vozidlo sa stále znižujú.

V prípade ťažkých vozidiel so vznetovým motorom sa pozornosť zameriava na oxidy dusíka a pevné častice.

Ďalším dôležitým krokom v oblasti emisií bude norma Euro VI v roku 2013. Obsah pevných častíc sa v porovnaní s normou Euro V zníži o 50 % a obsah NOx o 80 %.