Utsläpp från lastbilar

Utsläpp från lastbilar

I de trafikrelaterade utsläppen är det främst fyra ingredienser som påverkar hälsan och miljön negativt: kväveoxider, partiklar, kolväten och koloxid. Utsläppen av de substanserna är strängt reglerade i de flesta länder och gränserna för hur mycket varje fordon får släppa ut sänks hela tiden.

För tunga dieselfordon ligger tyngdpunkten på kväveoxider och partiklar.

Nästa stora utsläppssteg är Euro 6 2013. De godkända partikelnivåerna sänks då med 50 procent och kväveoxidnivåerna med 80 procent jämfört med Euro 5.Utsläpp från lastbilar