องค์ประกอบที่สำคัญ

องค์ประกอบที่สำคัญ

งานเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของท่าน เราแน่ใจว่า คุณไม่จำเป็นต้องให้บอกกล่าวว่า สิ่งแวดล้อมในการทำงานที่มีการปลุกเร้านั้นเป็นส่วนที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิต
และที่ Volvo Trucks เราใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่เอื้อให้พนักงานของเรามีโอกาสใช้และเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนรวมในการพัฒนาและอนาคตของบริษัท
เหตุใดเราจะไม่ดำเนินการเช่นนี้ เมื่อเราทราบว่า ความสามารถ ความทุ่มเท และความกระตือรือร้นของท่านคือองค์ประกอบที่สำคัญของความสามารถที่จะก้าวสู่ความสำเร็จของเรา?

เรารอคอยคำตอบของท่านอยู่ตลอดเวลา