ตัวเบนลม, หน้าต่างด้านข้าง

จะช่วยให้การถ่ายเทอากาศเป็นไปอย่างอิสระโดยไม่มีผลต่อทัศนวิสัยของผู้ขับ