فرصت‌های موجود در گروه Volvo Group

بخشی از چیزی بزرگ باشید

ما به گروه Volvo Group تعلق داریم. و هدف مشترکی داریم که آن هم تبدیل شدن به پیشرویی جهانی در زمینه راهکارهای پایدار حمل‌و‌نقل است. بلند پروازانه است، ما هم بلند پروازیم. و شما هم همین‌طور هستید. به صفحه مشاغل مراجعه کنید و فرصتی را که منتظرش بودید، بیابید.

از بخش مشاغل گروه Volvo Group بازدید کنید