การได้รับความยินยอมและข้อมูลสำหรับลูกค้า

1. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ Volvo Lastvagnar AB (Volvo Trucks), เลขทะเบียน 556013-9700 (หรือ "บริษัท") ซึ่งตั้งอยู่ที่ Gropegårdsgatan, 405 08 Gothenburg, Sweden เป็นผู้ควบคุมดูแลข้อมูลสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในฐานะส่วนหนึ่งของธุรกิจของบริษัท ตัวอย่างเช่น ชื่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล และรายละเอียดการติดต่ออื่นๆ ของคุณ ซึ่งคุณในฐานะลูกค้าส่งไปให้แก่บริษัท ข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้ในการประมวลผลและตอบสนองต่อคำร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานรถ และอาจเป็นไปเพื่อการบริหารจัดการ การประเมิน และพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า ตัวอย่างเช่น แคมเปญทางการตลาดโดยตรงจากบริษัทและตัวแทนจำหน่ายของเรา (ทั้งภายในและภายนอกกลุ่มบริษัท)

2. การส่งข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกส่งหรือได้รับการประสานจากทั้งภายในและภายนอกสหภาพยุโรปไปยังกลุ่มบริษัทของบริษัท ตัวแทนจำหน่ายของเรา หรือธุรกิจอื่นๆ ที่บริษัทมีการประสานงานด้วยเงื่อนไขที่เชื่อถือได้ ดังเหตุผลที่ระบุไว้ข้างต้น

3. Access You มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงบันทึกข้อมูลของคุณได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหนึ่งครั้งในทุกปีปฏิทิน คุณสามารถดำเนินการดังกล่าวได้โดยการเขียนคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเรา คุณจะต้องเป็นผู้ลงลายมือชื่อในคำร้องตามความเหมาะสม และจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ด้านล่าง คุณไม่สามารถร้องขอการเข้าถึงบันทึกข้อมูลของคุณทางอีเมลได้ Volvo Lastvagnar AB (Volvo Trucks) ถึง: ฝ่ายบริการลูกค้า 405 08 Gothenburg Sweden

4. การแก้ไข คุณมีสิทธิ์ร้องขอให้มีการแก้ไข ปิดกั้น หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทดำเนินการเกี่ยวกับคุณ

5. ความยินยอม เมื่อคุณใช้บริการสมัครรับข้อมูล จะถือว่าคุณยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น