Volvo Classic Finance – prispôsobené vášmu peňažnému toku

Ak hľadáte vlastné nákladné vozidlo, toto môže byť ideálne riešenie. Služba Volvo Classic Finance je cenovo efektívny finančný balík, ktorý môže viesť k úplnému vlastníctvu vozidla bez okamžitej potreby celej kapitálovej investície. Namiesto toho je prispôsobená tak, aby vyhovovala peňažnému toku vašej firmy. Nákladné vozidlo sa vykazuje ako aktívum v účtovnej uzávierke.

Služba Volvo Classic Finance vám poskytuje okamžité výhody peňažného toku s možnosťou kompletne kúpiť nákladné vozidlo na konci dohodnutého obdobia.

Pevné alebo variabilné úrokové miery
Možnosť pevnej splátky vás zbavuje starostí a umožňuje zostavenie presného rozpočtu na základe splátok, ktoré sa počas trvania zmluvy nemenia. Variabilné úročenie zas môže ušetriť prostriedky v prípade poklesu úrokových sadzieb. Ak sa sadzby zvýšia, zvýšia sa aj vaše splátky.

Možnosti zníženia mesačných splátok
Služba Volvo Classic Finance so zostatkovou hodnotou poskytuje flexibilitu pridať paušálnu jednorazovú čiastku ku konečnej splátke a znížiť mesačné splátky. Na konci zmluvného obdobia sa môžete rozhodnúť vyplatiť zostatkovú hodnotu a vozidlo si ponechať alebo môžete predĺžiť zmluvu a na refinancovanie využiť sumu zostatkovej hodnoty. Ďalším spôsobom zníženia mesačných splátok je vyššia prvá splátka.

Výhody služby Volvo Classic Finance

  • Znížené kapitálové výdavky vytvárajú súlad nákladov s výnosmi
  • Pružné splátky prispôsobené vášmu peňažnému toku
  • Úplné vlastníctvo po splatení všetkých splátok

Voliteľné

  • Opravy a údržba Volvo
  • Poistenie Volvo
  • Výmena pneumatík
  • Zostatková hodnota