Develop within Volvo

Utvecklas inom Volvo

Kompetensutveckling
För oss på Volvo är det viktigt att vi har människor med den rätta kombinationen av kunskap, färdighet och erfarenhet som grund för vår breda kompetens. Detta tar vi tillvara genom vår Competence Management Process som är kopplad till ledarutveckling så väl som individuell utveckling av alla våra medarbetare. Vi arbetar ständigt med kompetensutveckling genom t ex:

  • nya arbetsuppgifter, dvs lärande i arbetet, 
  • vidareutbildning,
  • projektarbete eller nätverk,
  • praktik inom eller utom företaget,
  • konferenser, seminarier och studiebesök

Individuell utveckling
För att alla ska utvecklas utifrån sina förutsättningar arbetar man även med en individuell utvecklingsplan utifrån de medarbetarsamtal som hålls varje år mellan chef och medarbetare. Här tar man fasta på medarbetarens personliga intressen kopplat till företagets affärsmål och jobbar med en utvecklingsplan som är skräddarsydd för varje individ.

Ledarutveckling
Leader Sourcing and Development är byggt för att på ett systematiskt och transparent sätt identifiera, utvärdera och utveckla kompetens och talang över hela Volvokoncernen. Detta för att vi ständigt ska ha en levande och utvecklande verksamhet där våra medarbetare känner att de har kompetenta ledare. Via utbildning och utveckling har vi skapat en väg för de som är motiverade att bli nästa ledare.