Emise z nákladních vozů

Emise z nákladních vozů

Pro světlou budoucnost
Dopad nákladního vozu na životní prostředí spočívá zejména v emisích výfukových plynů. Proto se nezastavujeme v půli cesty v oblasti výzkumu a vývoje řešení omezujících emise a snažíme se udržovat v čele oboru ekologických technologií.

Efektivní dočišťování výfukových plynů
Dieselové motory jsou z energetického hlediska vysoce účinné. Spalování probíhá při vyšší teplotě a s přebytkem vzduchu, takže je téměř úplné. Hladiny uhlovodíku a kysličníku uhelnatého jsou ve srovnání s benzinovými ("Ottovými") motory nízké.

Na druhé straně vznětové motory produkují více oxidů dusíku a sazí než benzinové. Na základě sledování spalování lze regulovat rovnováhu mezi uhlovodíky/oxidem uhelnatým a oxidy dusíku.

Kvalita pohonných hmot
Pohonné hmoty pro vznětové motory mají vyšší energetickou hodnotu než benzín, obsahují však také více síry a aromatických uhlovodíků. V současnosti se pohonné hmoty s nízkým obsahem síry prodávají např. ve Švédsku, Finsku a Spojeném království.

Technologie čištění
Emise lze vždy snižovat několika způsoby. Filtry a částicové pasti snižují množství uvolňovaných sazí, zatímco katalyzátor efektivně spaluje výfukové plyny za přesně řízených podmínek.
 
Sadu filtru částic pro dieselové motory lze zpětně nainstalovat do vozů s motory splňujícími normy Euro 2 a Euro 3 a docílit tím u nich provozu v limitech šetrných k životnímu prostředí.
 
Tato kombinace účinně omezuje uvolňování látek ovlivňujících zdraví - oxidu uhelnatého, uhlovodíků a sazí - ve výfukových plynech. Uzavřený filtr snižuje zdraví škodlivé emise o 80-95 % bez vlivu na výkon motoru.

K dispozici jsou také nové motorové technologie splňující tvrdé legislativní normy. Systém recirkulace výfukových plynů (EGR) se dnes na některých trzích využívá současně se selektivní katalytickou redukcí (SCR).