Dynafleet

ควบคุมตรวจสอบอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้ไดน่าฟลีท ทริป แมนเนเจอร์

ไม่ว่าจะเป็นฟลีทขนส่งขนาดใหญ่ บริษัทรถบรรทุกขนาดเล็ก หรือผู้ขับขี่ที่เป็นเจ้าของรถเอง สามารถใช้ประโยชน์จากไดน่าฟลีท ทริปแมเนเจอร์ ซอฟท์แวร์เพื่อตรวจสอบค่าต่างๆ ของรถอาทิ อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวนชั่วโมงที่รถหยุด ระยะทางที่วิ่งไป ชั่วโมงการทำงาน ช่วงเวลาที่ไม่ได้ทำงาน และข้อมูลของระบบตั้งความเร็วอัตโนมัติ เป็นต้นข้อมูลจะถูกดาวน์โหลดลงไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงจากกล่องสมองกล(ECU) ของรถ และเก็บไว้ในฐานข้อมูลของโปรแกรม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะนำไปใช้สร้างรายงานประเภทต่างๆ ต่อไปผู้ใช้สามารถเลือกการแสดงข้อมูลได้หลายแบบ เช่นรายงานแนวโน้ม รายงานผลการเดินทาง รายงานรวมและรายงานการเข้ารับบริการ

ไดน่าฟลีท ทริปแมเนเจอร์ สามารถสร้าง :

• รายงานแนวโน้ม

สามารถบ่งบอกถึงแนวโน้มพัฒนาการของค่าเฉพาะต่างๆ ในรูปแบบกราฟแท่งได้เปรียบเทียบกันแบบเที่ยวต่อเที่ยว อาทิ ระยะทางการขับขี่ความเร็วเฉลี่ย อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดและขณะขับขี่ อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงขณะหยุดนิ่ง และเวลาที่ใช้ดำเนินงาน

รายงานผลการเดินทาง

แสดงข้อมูลเช่น ระยะทางขับขี่ระยะเวลาขับขี่ อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันทั้งหมดความเร็วเฉลี่ย อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันขณะขับขี่ และขณะหยุดนิ่งของรถบรรทุกแต่ละคันแต่ละเที่ยว

รายงานรวม

แสดงเหตุการณ์ทั้งหมดที่บันทึกไว้ในกล่องสมองกลของรถ และสามารถดาวน์โหลดเข้าไปในโปรแกรมไดน่าฟลีท ทริป แมเนเจอร์

รายงานการเข้ารับบริการ

แสดงกำหนดการเข้ารับบริการและประวัติการรับบริการของรถแต่ละคัน พร้อมทั้งแจ้งเตือนเมื่อครบกำหนด การเข้ารับบริการแล้ว