fuel management

บริการด้านการบริหารจัดการเชื้อเพลิง - กิจกรรมเพื่อลดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน “แบบเบ็ดเสร็จ”

กระ บวนการประกอบด้วย

5 ขั้นตอนโดยกำหนกระยะเวลาไว้ที่ 12 – 36 เดือน ในขั้นแรกจะทำการตรวจสอบระบบการจัดการเชื้อเพลิงตามด้วยแผนปฏิบัติการแก้ไขและการกำหนดเป้าหมาย ส่วนในขั้นตอนการเก็บข้อมูลและการฝึกอบรมนั้น พนักงานทุกคนจะได้รับการอบรมหลักสูตรการขับขี่อย่างมีประสิทธิภาพ และการอบรมจะยังดำเนินต่อเนื่องไปในขั้นตอนที่สี่ พร้อมกับการวิเคราะห์ความคืบหน้าของโครงการ ขั้นตอนที่ห้าคือการทบทวนสัญญาและการส่งมอบกระบวนการทั้งหมดไปให้โค้ช (Coach) ของลูกค้าซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล ระบบการบริหารจัดการเชื้อเพลิงต่อไปแนวคิดของฟิววอทช์ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในบริการด้านการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแล้ว

สำหรับผู้ประกอบการรถบรรทุกในปัจจุบัน

ค่าเชื้อเพลิงคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง35 เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตราบใดที่ราคาน้ำมันยังปรับราคาสูงขึ้น การรับบริการด้านการบริหารจัดการเชื้อเพลิงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลงไปห้าเปอร์เซ็นต์ หากลูกค้านำแผนปฏิบัติการแก้ไขไปใช้อย่างจริงจัง ยิ่งกว่านั้น กระบวนการดังกล่าวยังช่วยปรับปรุงพฤติกรรมองผู้ขับขี่สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้น และช่วยลดค่าบำรุงรักษา รวมถึงเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย