แอมแปร์มิเตอร์

ซอฟท์แวร์ที่มีหน้าที่อ่านค่าแอมแปร์ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงการหยุดการทำงานของระบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขับสามารถเฝ้าตรวจสอบทั้งกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่สำคัญ โดยเฉพาะสำหรับหน้าหนาวหรือเมื่อรถบรรทุกติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ไฟมากเป็นพิเศษ