ที่ยึดโทรศัพท์มือถือ

สามารถติดตั้งไว้ในแผงสวิทช์ที่มีอยู่บนแผลงอุปกรณ์ได้