Volvo FM - Chassis Suspension 2

ช่วงล่าง

แหนบแผ่น
CNG DUAL FUEL ติดตั้งระบบช่วงล่างแบบแหนบแผ่นโค้ง
ซึ่งนอกจากจะมีความแข็งแรง ทนทานแล้ว ยังมีความนุ่มนวลขณะขับขี่ เหมาะกับการใช้งานขนส่งทั่วไป และระยะไกล