Trucks

ประกาศความเป็นส่วนตัวของที่ปรึกษา

ประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ประกาศฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย วอลโว่ กรุ๊ป

วอลโว่ กรุ๊ป อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ หากคุณเป็นหรือเคยเป็นบุคคล หรือเป็นพนักงานของบริษัทที่ซื้อหรือเช่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอโดยหนึ่งในบริษัทที่เป็นบริษัทในเครือของวอลโว่ กรุ๊ป ในกรณีนี้ โปรดอ่านประกาศของลูกค้า 

หากคุณเป็นหรือเคยเป็นบุคคล หรือเป็นพนักงานของบริษัทที่จำหน่ายหรือให้เช่าผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่หนึ่งในบริษัทที่เป็นบริษัทในเครือของวอลโว่ กรุ๊ป เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีนี้ โปรดอ่านประกาศสำหรับซัพพลายเออร์ของเรา

หากคุณเป็นหรือเคยเป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะ หรือผู้ควบคุมเครื่องจักรก่อสร้างที่จำหน่ายหรือผลิตโดยบริษัทใดบริษัทหนึ่งในเครือของวอลโว่ กรุ๊ป เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ ในกรณีนี้ โปรดอ่านประกาศสำหรับผู้ขับขี่

หากคุณเป็นหรือเคยทำงานให้กับบริษัทวอลโว่ กรุ๊ป หรือมีส่วนร่วมในฐานะที่ปรึกษา เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณ ในกรณีนี้ โปรดอ่านประกาศของพนักงานหรือที่ปรึกษาของเรา 

ข้อมูลประจำตัวและรายละเอียดการติดต่อของผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของกลุ่ม

ประกาศนี้มอบข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยวอลโว่ 

บริษัทที่คุณจ้างงานคุณ ("วอลโว่") เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่วอลโว่ได้รับจากคุณและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่อธิบายไว้ด้านล่าง วอลโว่มีหน้าที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ 

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นส่วนตัวของกลุ่มวอลโว่ ที่ gpo.office@volvo.com หรือทางไปรษณีย์ หรือโทรศัพท์ที่:

AB Volvo ถึง Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ , SE-405 08 Göteborg, Sweden 

+46 (0)31 66 00 00

 

วอลโว่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ วันเกิด เพศ สัญชาติ ภาษาที่ต้องการ ภาพถ่าย
 • ข้อมูลองค์กร เช่น หมายเลขที่ปรึกษา รายละเอียดบริการ สถานที่ทำงาน หน่วยธุรกิจ แผนก ผู้จัดการ ผู้บังคับบัญชา
 • ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่ตั้งที่ทำงาน ที่อยู่บ้าน อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลด้านการจัดการที่ปรึกษา เช่น สัญญาที่ปรึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับวันที่เริ่มงานและวันที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง
 • ข้อมูลเวลา เช่น เวลาทำงาน ชั่วโมงที่ทำงาน
 • ข้อมูลความปลอดภัย เช่น การ์ดเข้าถึง สิทธิ์การเข้าถึง และการใช้การ์ดการเข้าถึงและสิทธิ์การเข้าถึง
 • ข้อมูลเกี่ยวสุขภาพและความปลอดภัย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการทำงาน
 • ข้อมูลการผลิต/ซ่อมบำรุง/ให้บริการ เช่น การติดตามและบันทึกกิจกรรมที่คุณดำเนินการเกี่ยวกับการผลิต บำรุงรักษา การซ่อมแซม หรือการบริการของยานพาหนะ
 • ข้อมูลความสามารถ เช่น บันทึกการเรียนรู้และกิจกรรมการฝึกอบรม
 • ข้อมูลการจัดการเดินทาง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อธุรกิจ รายละเอียดการจอง หมายเลขหนังสือเดินทาง ใบเสร็จการเดินทาง และค่าเบี้ยเลี้ยง
 • ศูนย์ช่วยเหลือและข้อมูลสนับสนุน เช่น คำถามจากคุณ/ผู้จัดการในวอลโว่/ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณหรืออุปกรณ์ไอทีหรือการสนับสนุนที่มีให้กับคุณในเรื่องเดียวกัน
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับไอที เช่น รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน รายละเอียดการเข้าสู่ระบบ ตลอดจนข้อมูลและบันทึกเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไอที แอปพลิเคชัน หรือบริการของวอลโว่ตามนโยบายด้านไอทีของวอลโว่ ตามที่บังคับใช้เป็นครั้งคราว

โปรดทราบว่าข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยบางประการ ถือเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ และจะต้องได้รับการจัดการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โปรดทราบว่าจะนำข้อมูลที่ละเอียดอ่อนมาประมวลผลในกรณีที่กฏหมายบังคับและ/หรือได้รับความยินยอมโดยชัดเจนแล้วเท่านั้น

โปรดทราบด้วยว่า ข้อมูลที่สร้างขึ้นของยานพาหนะบางอย่าง (เช่นหมายเลขรถ / ตัวถัง, สัญญาณ ฯลฯ) จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์ของวอลโว่ ตัวอย่างเช่น รถบรรทุก อย่างไรก็ตาม วอลโว่จะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเว้นแต่การใช้งานจะเชื่อมโยงกับกิจกรรมการทดสอบการแก้ปัญหาด้านคุณภาพ หรือวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ วอลโว่อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในจำนวนจำกัด (ชื่อและรายละเอียดการติดต่อ) ของบุคคลที่คุณระบุว่าเป็นบุคคลที่วอลโว่จะติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

วอลโว่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามเหตุผลทางกฎหมายต่อไปนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

 • ภาระผูกพันตามสัญญา เช่น วอลโว่ต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการให้บริการที่ทำไว้กับนายจ้างของคุณ
 • ผลประโยชน์อันชอบธรรม ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของวอลโว่ คือการจัดการการดำเนินงานประจำวันรักษาความปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์และควบคุมการควบคุมภายใน เพื่อให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามผลประโยชน์ที่เหมาะสม วอลโว่จะทำการประเมินเป็นรายกรณีไป ตัวอย่างเช่น วอลโว่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ โดยที่ผลประโยชน์อันชอบธรรมของวอลโว่คือการจัดการการดำเนินงานประจำวัน หรือวอลโว่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเพื่อตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ไอที ซึ่งผลประโยชน์อันชอบธรรมของวอลโว่ คือการรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์

ในกรณีพิเศษและเฉพาะเมื่อไม่สามารถใช้เหตุผลทางกฎหมายอื่นได้ วอลโว่อาจขอความยินยอมจากคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากมีการให้ความยินยอม คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อ ซึ่งจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องตามกฎหมายในการประมวลผลตามความยินยอมก่อนที่จะถอน

วอลโว่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังตัวอย่างข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่าง

การบริหารจัดการ (โดยปกติจะขึ้นอยู่กับภาระผูกพันตามสัญญาและ/หรือผลประโยชน์ที่เหมาะสม)

 • ทำให้สามารถทำการลงทะเบียนของคุณในระบบของวอลโว่ และการบริหารงานทั่วไปของงานของคุณกับวอลโว่
 • ทำให้มีการใช้งานใบอนุญาตที่เหมาะสม
 • ทำให้สามารถจัดทำแผนผังองค์กรและบันทึกข้อมูลของที่ปรึกษาที่เป็นปัจจุบันรวมถึงการจัดทำรายงานภายในและสถิติ
 • ทำให้สามารถติดตามผลโครงการได้

การรายงาน (โดยปกติจะขึ้นอยู่กับภาระผูกพันตามสัญญาและ/หรือผลประโยชน์ที่เหมาะสม)

 • ทำให้สามารถส่งรายงานไปยังหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดได้
 • ทำให้สามารถติดตามเวลาทำงานของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการออกใบแจ้งหนี้ให้กับนายจ้างของคุณ

สภาพแวดล้อมในการทำงานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (โดยปกติจะขึ้นอยู่กับภาระผูกพันตามสัญญาและ/หรือผลประโยชน์ที่เหมาะสม)

 • ทำให้สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของวอลโว่ ในการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย (รวมถึงการควบคุมและป้องกันการเข้าถึงสถานที่หรืออุปกรณ์ของวอลโว่โดยไม่ได้รับอนุญาต) และภาระผูกพันด้านสภาพแวดล้อมการทำงานอื่นๆ ตามที่กำหนดโดยสภาพแวดล้อมการทำงานหรือกฎหมายแรงงาน
 • ทำให้สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของวอลโว่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

การพัฒนาและกิจกรรมของคุณ (โดยปกติจะขึ้นอยู่กับภาระผูกพันตามสัญญาและ/หรือตามสัญญาและ/หรือผลประโยชน์ที่เหมาะสม)

 • ทำให้สามารถกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถ
 • ทำให้สามารถใช้งานและแนะนำกิจกรรมการเรียนรู้และการฝึกอบรม

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของพนักงาน (โดยปกติจะขึ้นอยู่กับข้อผูกพันทางกฎหมายและ/หรือตามสัญญาและ/หรือผลประโยชน์อันชอบธรรม)

 • การทำให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเขียนอีเมล การจัดทำเอกสาร รายงาน การนำเสนอ ภาพวาด เป็นต้น
 • ทำให้มีการเดินทางเพื่อธุรกิจ
 • ทำให้สามารถตอบคำถามจากคุณ/ผู้จัดการวอลโว่ของคุณ/ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับงานหรืออุปกรณ์ไอที/บริการหรือการให้การสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของคุณ
 • ทำให้สามารถติดตามผลนโยบายของวอลโว่ รวมถึงจรรยาบรรณของวอลโว่ กรุ๊ปและนโยบายด้านไอทีของวอลโว่ตามที่บังคับใช้เป็นครั้งคราวได้ เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายดังกล่าวได้รับการปฏิบัติตาม และตรวจสอบกิจกรรมต้องห้ามที่น่าสงสัย

การวิจัยและพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ (โดยปกติจะขึ้นอยู่กับผลประโยชน์อันชอบธรรม)

 • ทำให้มีกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์วอลโว่ (เช่น รถบรรทุก) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลยานพาหนะที่สร้างขึ้นเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์ของวอลโว่ (ดูด้านบน)
 • ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของวอลโว่ (เช่น รถบรรทุก) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลยานพาหนะเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์ของวอลโว่ (ดูด้านบน)

 

วอลโว่จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากตัวคุณเอง ผู้จัดการวอลโว่ นายจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณ หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่คุณสั่งให้เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นหลัก ข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการอาจถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากระบบไอทีของวอลโว่ เช่น การสร้างหมายเลขประจำตัวผู้ใช้

ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อกำหนดและจำเป็นในการดำเนินการตามข้อตกลงการให้คำปรึกษาของคุณซึ่งอาจไม่อาจสามารถให้เข้าร่วมข้อตกลงได้หากไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น

โดยปกติแล้ว วอลโว่จะไม่แบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลภายนอกวอลโว่ กรุ๊ป เว้นแต่จะถูกกำหนดโดยข้อบังคับหรือกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล วอลโว่อาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทอื่นๆ ของวอลโว่ กรุ๊ป รวมถึงบริษัทที่ตั้งอยู่นอกสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป (EU/EEA) นอกจากนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล วอลโว่อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับซัพพลายเออร์บุคคลที่สาม รวมถึงซัพพลายเออร์นอกสหภาพยุโรป/เขตเศรษฐกิจยุโรป (EU/EEA) หากจำเป็น

วอลโว่จะทำให้มั่นใจว่ามีการปกป้องข้อมูลอย่างเหมาะสม เพื่อมอบการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับที่เพียงพอตามที่มีการระบุโดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ ตัวอย่างเช่น อาจรวมถึงการใช้ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลระหว่าง บริษัท หรือภายนอกตามข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติจากสหภาพยุโรปหรือ EU-US Privacy Shield หรือกลไกอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับหรืออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราว หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของวอลโว่

โดยปกติวอลโว่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ระหว่างอยู่ในข้อตกลงการให้คำปรึกษา หลังจากข้อตกลงที่ปรึกษาของคุณสิ้นสุดลง วอลโว่จะเก็บเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่รวบรวมไว้เท่านั้น และจนกว่าวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะสำเร็จหรือหากในภายหลังเป็นเวลาที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายในท้องถิ่นหรือ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นจริงคุกคาม หรือคาดว่าจะเกิดขึ้น  

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลจากวอลโว่ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลเกี่ยวกับคุณซึ่งเกี่ยวข้องกับวอลโว่ และการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ์ที่จะร้องขอการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง รวมถึงขอให้มีการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้ คุณมีสิทธิ์ขอการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณขอให้วอลโว่ทำการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้สถานการณ์บางอย่าง และคุณยังมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลโดยอิงตามผลประโยชน์อันชอบธรรม หรือการประมวลผลเพื่อการตลาดทางตรง คุณยังมีสิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล (ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ควบคุมรายอื่นๆ) หากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยวอลโว่เป็นไปตามความยินยอมหรือภาระผูกพันตามสัญญาและเป็นไปโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นข้อร้องเรียนใดๆ ที่คุณอาจมีไปยังหน่วยงานกำกับดูแล เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยวอลโว่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์เหล่านี้และวิธีการใช้สิทธิ์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของวอลโว่ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูล