Trucks

พันธมิตรอื่นๆ และการประชาสัมพันธ์

ประกาศฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย วอลโว่ กรุ๊ป

วอลโว่ กรุ๊ป อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ หากคุณเป็นบุคคลทั่วไปซึ่งติดต่อกับวอลโว่ กรุ๊ป หรือหากคุณเป็นหรือเคยเป็นพนักงานขององค์กรหรือบริษัทที่ติดต่อกับวอลโว่ กรุ๊ป ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ

ข้อมูลประจำตัวและรายละเอียดการติดต่อของผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของกลุ่ม

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB และ AB Volvo (เรียกรวมว่า “วอลโว่”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณภายใต้กฎหมายและข้อบังคับด้านการคุ้มครองข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นส่วนตัวของกลุ่มวอลโว่ที่ gpo.office@volvo.com หรือทางไปรษณีย์ หรือโทรศัพท์ที่:

AB Volvo ถึง Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Sweden

+46 (0)31 66 00 00

วอลโว่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนต่อไปนี้:
 

ข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล ที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์
 

ข้อมูลองค์กร เช่น ชื่อบริษัท ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประเทศ
 

พื้นฐานทางกฎหมายและวัตถุประสงค์ของการประมวลผล
 

วอลโว่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามเหตุผลทางกฎหมายต่อไปนี้และเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง
 

ผลประโยชน์อันชอบธรรม ผลประโยชน์อันชอบธรรมของวอลโว่ รวมถึงผลประโยชน์ในการจัดการการดำเนินงานประจำวันตามแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม รวมถึงการจัดการความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อทำสัญญาหรือเพื่อการจัดหาความร่วมมือ ที่คุณหรือนายจ้างของคุณเป็นคู่สัญญาและ/หรือดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นก่อนที่จะเข้าร่วม สัญญากับคุณหรือนายจ้างของคุณ เช่น วอลโว่จำเป็นต้องรู้ภาษาที่คุณใช้เพื่อให้สามารถสื่อสารกับคุณได้อย่างเหมาะสมในกิจกรรมประจำวัน
 

ในกรณีพิเศษและเฉพาะเมื่อไม่สามารถใช้เหตุผลทางกฎหมายได้ ทางวอลโว่อาจขอความยินยอมจากคุณแยกต่างหากในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ หากได้รับความยินยอม คุณมีสิทธิ์ถอนความยินยอมของคุณได้เสมอซึ่งจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการดำเนินการตามความยินยอมก่อนการยกเลิก
 

วอลโว่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
 

การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขาย และวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การส่งจดหมายข่าว/นิตยสารตามรอบจากวอลโว่ ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ สื่อส่งเสริมการขาย และการโฆษณา คำเชิญเข้าร่วมงานที่จัดโดยเราหรือจากบริษัทอื่นร่วมงานกับเรา
 

วัตถุประสงค์ในการสำรวจความคิดเห็น เช่น การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าปลายทาง การสำรวจความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่าย การสำรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การสำรวจเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ

วอลโว่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากตัวคุณเองและนายจ้างเป็นหลัก นอกจากนี้ เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบริษัทที่ขายหรือให้เช่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของวอลโว่ให้กับคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างอาจมีการสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากระบบไอทีของวอลโว่ หรือเทียบเท่า เมื่อคุณสร้างหรือใช้การเข้าถึงบริการออนไลน์ต่างๆ ที่จัดหาให้โดยวอลโว่

ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างมีความจำเป็น เพื่อให้วอลโว่สามารถโต้ตอบกับพันธมิตรทางธุรกิจของตนและสมาชิกของสาธารณะที่ติดต่อกับทางวอลโว่ การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลจะขัดขวางการจัดการและการส่งมอบข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และบริการที่คุณหรือนายจ้างของคุณคาดหวังจากวอลโว่ 

โดยปกติแล้ว วอลโว่จะไม่แบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลภายนอกวอลโว่ กรุ๊ป เว้นแต่จะถูกกำหนดโดยข้อบังคับหรือกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล วอลโว่อาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทอื่นๆ ของวอลโว่ กรุ๊ป รวมถึงบริษัทที่ตั้งอยู่นอกสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป (EU/EEA) นอกจากนี้หากมีความจำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล วอลโว่อาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทและซัพพลายเออร์ของบุคคลที่สาม รวมถึงบริษัท และซัพพลายเออร์นอกสหภาพยุโรปเขตเศรษฐกิจยุโรป (EU/EEA)

วอลโว่จะทำให้มั่นใจว่ามีการปกป้องข้อมูลอย่างเหมาะสม เพื่อมอบการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับที่เพียงพอตามที่มีการระบุโดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ ตัวอย่างเช่น อาจรวมถึงการใช้ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลระหว่าง บริษัท หรือภายนอกตามข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติจากสหภาพยุโรปหรือ EU-US Privacy Shield หรือกลไกอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับหรืออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราว หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของวอลโว่

วอลโว่ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย หรือตามสัญญา โดยนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะเวลาตามสัญญา การรับประกัน หรือข้อกำหนดความรับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และไม่นานเกินกว่าความจำเป็นของวอลโว่ในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลจากวอลโว่ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลเกี่ยวกับคุณ และการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ์ที่จะร้องขอการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง รวมถึงขอให้มีการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้ คุณมีสิทธิ์ขอการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณขอให้วอลโว่ทำการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้สถานการณ์บางอย่าง และคุณยังมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลโดยอิงตามผลประโยชน์อันชอบธรรม หรือการประมวลผลเพื่อการตลาดทางตรง คุณยังมีสิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล (ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้ควบคุมรายอื่นๆ) หากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยวอลโว่เป็นไปตามความยินยอมหรือภาระผูกพันตามสัญญาและเป็นไปโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นข้อร้องเรียนใดๆ ที่คุณอาจมีไปยังหน่วยงานกำกับดูแล เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยวอลโว่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์เหล่านี้และวิธีการใช้สิทธิ์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ความเป็นส่วนตัวของกลุ่มวอลโว่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูล